Verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1

Alle Orders aanvaard door Metal Spark worden uitsluitend geregeld door onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden (de "Voorwaarden"), met inbegrip van telefonisch geplaatste maar niet schriftelijk bevestigde orders en orders die via levering van monsters uitgevoerd worden of op verplaatsing uitgevoerd worden. Een overeenkomst onder deze Voorwaarden komt pas tot stand wanneer het order dat is geplaatst bij METAL SPARK, door METAL SPARK aanvaard is. Een order geplaatst bij METAL SPARK wordt geacht aanvaard te zijn door METAL SPARK wanneer (a) METAL SPARK overgaat tot uitvoering van dat order, in welk geval een schriftelijke bevestiging door METAL SPARK niet vereist is, of (b) METAL SPARK het order schriftelijk aanvaardt.

1.2

Deze Voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke offertes en overeenkomsten tussen de partijen en, tenzij daarin anders overeengekomen, hebben zij voorrang boven alle strijdige of afwijkende voorwaarden van daaruit voortvloeiende schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen. Geen enkele aangestelde (buiten de Managing Director), medewerker, agent of onderaannemer van METAL SPARK is bevoegd enige bepaling in deze Voorwaarden te wijzigen of in te trekken of enige verklaring af te geven die in strijd is met of de
buitenwerkingstelling beoogt van enige bepaling in deze Voorwaarden; en geen enkele wijziging, intrekking of verklaring als hier bedoeld, is bindend voor METAL SPARK, tenzij deze schriftelijk is ondertekend door de Managing Director van Metal Spark.

2. Plaatsen van een order

2.1

Een order van een klant is slechts geldig indien deze is verzonden en ontvangen per post of een ander elektronisch communicatiemiddel, met gebruikmaking van briefpapier van de klant of middels door EUROFINS goedgekeurde document voor monsterverzending of elektronische bestelformulieren, en over de in deze Voorwaarden niet specifiek genoemde commerciële aspecten van het order (waaronder prijs, geschatte doorlooptijd en leveringsdatum) moet ten tijde van het order overeenstemming worden bereikt. De klant dient telefonisch gegeven orders onmiddellijk na plaatsing daarvan schriftelijk te bevestigen en wordt geacht een order geplaatst te hebben indien hij METAL SPARK een monster toestuurt onder vermelding van de klantreferentie. METAL SPARK is niet verplicht analytische werkzaamheden van welke aard ook aan te vangen, tenzij de inhoud van het order duidelijk is en alle vereiste informatie ontvangen is.

2.2

Behalve in geval van een specifiek schriftelijke aanvaarding en ondertekening door de Managing Director van METAL SPARK, wordt iedere op enig moment door een klant (voor)gestelde voorwaarde (waaronder, maar niet uitsluitend, voorwaarden of bepalingen in de inkooporder, instructies of enig ander document van de klant) die

afwijkt van deze Voorwaarden, afgewezen als materiële wijziging van deze Voorwaarden, en deze zal niet geldig zijn en geen uitwerking hebben. Voorts zijn bijzondere voorwaarden van eerdere orders, inbegrepen bijzondere prijsafspraken, niet automatisch van toepassing op latere orders. Elk order aanvaard door METAL SPARK zal behandeld worden als een individueel contract tussen METAL SPARK en de klant.

2.3

Aanvragen voor aanvullende diensten betreffende monsters die reeds naar het laboratorium zijn overgebracht, worden behandeld als nieuwe orders en kunnen leiden tot een evenredige aanpassing van de leveringsdatum.

2.4

Logistieke diensten buiten het laboratorium moeten volledig betaald worden, tenzij de opdracht daartoe vooraf door de klant geannuleerd of gewijzigd wordt ten minste vierentwintig (24) uur vooraf voor pick-updiensten en achtenveertig (48) uur voor diensten van monsterneming.
Monsterzendingen van de klant naar Metal Spark, zijn volledig voor de rekening van de klant, tenzij er duidelijke schriftelijke afspraken zijn gemaakt bij de aanvaarding van het order, die hiervan afwijken. Metal Spark is verantwoordelijk voor het juist inpakken van de monsters in de doos en voor de administratieve afhandeling richting de pakketbezorger.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1

Tenzij anders vermeld bij de aanvaarding van een order zijn alle prijzen van METAL SPARK "ex works" (af fabriek), behalve voor emballage, waarvan de prijzen apart worden berekend.

3.2.

Prijzen zijn exclusief alle toepasselijke taksen (met inbegrip van BTW) en zijn gebaseerd op de tarieven in voege op de dag van de overmaking van het order aan de klant. De toepasselijke lasten zijn deze in voege op het moment van facturatie.

3.3

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met METAL SPARK bij de aanvaarding van een order, is de betalingstermijn van alle facturen 30 dagen na factuurdatum. Ieder protest betreffende onze facturen dient binnen de dertig dagen na verzending van de factuur te gebeuren. De betwisting van een analytisch resultaat houdt voor een klant geen recht tot uitstel van betaling in. Indien een factuur na het verstrijken van de vervaldatum niet betaald is, zal een administratieve boete van vijfendertig euro (EUR 35) aangerekend worden, alsook nalatigheidsinteresten berekend aan één procent (1 %) per maand.

3.4

Het minimum factuurbedrag is vijftig euro (EUR 50). METAL SPARK heeft het recht om een administratiekost tot vijftien euro (EUR 15) aan te rekenen voor het heruitgeven van een factuur.

3.5

Betaling van facturen geschiedt contant, via bankoverschrijving of automatische incasso. Voor iedere andere betalingswijze dient vooraf toestemming van METAL SPARK verkregen te worden. De klant verbindt zich ertoe gegevens omtrent zijn bankrekening te verstrekken.
METAL SPARK is gerechtigd betaling van maximaal 100% van de geoffreerde prijs te verlangen als voorwaarde voor aanvaarding van het order.

4. Verplichtingen van de klant bij de aanlevering van monsters of materialen

4.1

De monsters of materialen dienen in zodanige staat te verkeren dat de opstelling van rapporten of analyses of de productie van bestelde producten zonder problemen mogelijk is. METAL SPARK is gerechtigd een vooronderzoek naar de staat van de monsters of materialen te verrichten alvorens over te gaan tot het voorbereiden van de monsters, het analyseren van de monsters of het opstellen van een rapport. De kosten voor dit vooronderzoek komen ten laste van de klant indien blijkt dat de monsters of materialen helemaal niet voldoen aan de voorwaarden beschreven in deze clausule 4.1. Indien het vooronderzoek uitwijst dat analyse niet mogelijk is of enkel mogelijk is onder minder gunstige omstandigheden dan oorspronkelijk was voorzien - bijv. omdat de monsters of materialen een legering hebben die niet onder de scope van kalibratie van METAL SPARK valt waardoor er geen goede analyse mogelijk is - is METAL SPARK gerechtigd het order te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten, waarbij de tot op dat moment door METAL SPARK gemaakte kosten ten laste komen van de klant.

4.2

De klant dient ervoor te zorgen, en garandeert hierbij, dat geen enkel monster enig gevaar oplevert, noch op zijn terreinen, noch tijdens het vervoer en noch in het laboratorium of anders, ten aanzien van de gebouwen, instrumenten, medewerkers of vertegenwoordigers van METAL SPARK. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om toe te zien op de naleving van de regelgeving inzake gevaarlijke afval, onder meer waar het gaat om informatie, transport en verwijdering, en om de medewerkers of vertegenwoordigers van METAL SPARK te informeren over veiligheids- en gezondheidsaspecten van het monster, zoals over de mogelijke aanwezigheid in het monster van bewezen of vermeend toxische of andersoortige verontreinigende stoffen en de waarschijnlijke mate van verontreiniging ervan, alsook over de risico's voor de gebouwen, instrumenten, medewerkers en vertegenwoordigers van METAL SPARK
in verband met die verontreiniging. De klant is aansprakelijk, vergoedt en vrijwaart METAL SPARK op eerste verzoek voor alle kosten, schade, verplichtingen en letsels die voor METAL SPARK of haar medewerkers of vertegenwoordigers op enig moment, onder meer op de plaats van monsterneming, tijdens het transport of in het laboratorium, kunnen ontstaan ten gevolge van de behandeling van het monster van de klant of de omstandigheden op de plaats van de monsterneming.
De klant draagt alle buitengewone kosten voor adequate verwijdering van uit het monster resulterend gevaarlijk afval, ongeacht of dat wel of niet als zodanig aangemerkt is. Op eerste verzoek van METAL SPARK deelt de klant METAL SPARK de exacte samenstelling van de monsters mee.

5. Eigendomsrechten op monstermateriaal en opslag van monsters

5.1

Alle monsters worden eigendom van METAL SPARK voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van het order.
Tenzij de klant de kosten voor opslag op zich neemt, geldt voor METAL SPARK geen verplichting of aansprakelijkheid voor de opslag van aan haar toegezonden monsters. Indien de klant de kosten voor opslag op zich neemt, zal METAL SPARK zakelijk redelijke maatregelen nemen voor het opslaan van de monsters conform de professionele praktijk.

5.2

METAL SPARK mag de monsters na 2 maand na uitvoering van de analyse verwijderen of vernietigen, tenzij METAL SPARK en de klant schriftelijk afspraken hebben gemaakt over de voorwaarden waaronder METAL SPARK het monster dient te bewaren of terug te sturen richting de klant. METAL SPARK kan de monsters ook na een overeengekomen bewaarperiode verwijderen of vernietigen, zulks zonder verdere kennisgeving en op kosten van de klant, indien METAL SPARK extra kosten moet maken om te voldoen aan enigerlei regelgeving (zoals die met betrekking tot de verwijdering van gevaarlijk afval). Indien de klant
verzoekt om terugzending van monstermateriaal, zendt METAL SPARK, dat
materiaal terug op kosten van de klant, of op eigen kosten, indien dit zo wordt afgesproken. Het risico van het terugzenden van de monsters is altijd voor de klant.

6. Levering en doorlooptijd

6.1

De door METAL SPARK opgegeven leverdata en doorlooptijden zijn louter indicatief en

binden METAL SPARK niet.
METAL SPARK zal zich zakelijk redelijke inspanningen getroosten om de door haar geraamde uiterste termijnen in acht te nemen.

6.2

Resultaten worden in de regel onmiddellijk na voltooiing van de analyse via briefpost of e-mail of middels een ander elektronisch communicatiemiddel toegezonden aan de door de klant in het order aangegeven personen.

7. Overdracht van eigendom

7.1

METAL SPARK behoudt de eigendom van de door haar geleverde goederen resp. de aan de klant geleverde analyseresultaten, producten, apparatuur, software en dergelijke tot de volledige betaling van de factuur. Tot het moment van deze betaling zal de klant geen eigendomsrechten of andere rechten hebben om deze te gebruiken.
Daarenboven, zelfs indien METAL SPARK een order heeft aanvaard en de uitvoering ervan heeft aangevat, is METAL SPARK te allen tijde gerechtigd de verdere verwerking van een order op te schorten en iedere andere werkzaamheid voor de klant te staken indien sprake is van een betalingsachterstand van de klant jegens METAL SPARK voor het order in kwestie of enig ander order.

7.2

Zelfs na de volledige betaling door de klant behoudt METAL SPARK het recht om alle analyseresultaten in een geanonimiseerde vorm die identificatie van de klant uitsluit, te bewaren, te gebruiken en te publiceren.

8. Beperkte garanties en verantwoordelijkheden

8.1

Orders worden uitgevoerd onder de voor METAL SPARK beschikbare condities en volgens de technieken en methodes zoals die op het moment van uitvoering door METAL SPARK ontwikkeld zijn en doorgaans toegepast worden. De resultaten zijn mogelijk niet altijd volledig exact en / of relevant. Analyses, interpretaties, beoordelingen, adviezen
en conclusies worden opgesteld conform de in het zakelijk verkeer geldende zorgvuldigheidsnormen, maar METAL SPARK kan echter niet garanderen deze altijd correct of absoluut zullen zijn. Deze beperkte garantie vervalt zes maanden na opsturen van de analysen van de monsters, tenzij de bevestiging van het order iets specifiek

anders vermeldt. De klant dient in alle gevallen de door METAL SPARK geleverde resultaten, interpretaties, beoordelingen en conclusies zelf te controleren indien hij daar in belangrijke aangelegenheden op wenst te vertrouwen, en dit op eigen risico.

8.2

Ieder analytisch rapport heeft uitsluitend betrekking op het door METAL SPARK geanalyseerde monster.
METAL SPARK kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval het monsternemingsplan en / of het analysebereik ontoereikend of inadequaat blijkt te zijn.

8.3

De klant is verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van monsters of materialen die voor onderzoeksanalyse of productie aan METAL SPARK verzonden worden. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, aanvaardt METAL SPARK geen aansprakelijkheid voor enige schade die kan ontstaan aan monsters tijdens het transport of in een inrichting of op een terrein waar logistieke diensten worden verleend. De klant is te allen tijde gehouden zorg te dragen voor de veiligheid, verpakking en verzekering van het monster, vanaf het moment van verzending tot het moment van aflevering ten kantore van of bij de laboratoria van METAL SPARK. METAL SPARK zal de monsters overeenkomstig de in het zakelijk verkeer geldende zorgvuldigheidsnormen behandelen en opslaan, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of vernietiging van monsters, ook niet na de ontvangst daarvan in haar laboratoria.

8.4

De klant verklaart en garandeert aan METAL SPARK dat alle voor analysedoeleinden aan METAL SPARK te verzenden monsters veilig zijn en in stabiele staat verkeren, en verbindt zich ertoe METAL SPARK te vergoeden en te vrijwaren voor alle schade, letsels, vorderingen en kosten die voor METAL SPARK of haar medewerkers is kunnen ontstaan als gevolg van een niet veilige of stabiele staat van een monster, niettegenstaande het feit dat de klant een indicatie van een mogelijk probleem met het monster heeft gegeven op het monster zelf of op de bestelbon. Indien de monsters gevaarlijke stoffen bevatten of anderszins risico's met zich meebrengen, dient de klant METAL SPARK daarvan te allen tijde vóór verzending schriftelijk in kennis te stellen en de monsters, verpakking en / of dozen van passende aanduidingen te voorzien.

8.5

Indien er Analysen door derden, dus niet door Metal Spark, worden uitgevoerd, is Metal Spark niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze uitgevoerde analysen. Analysen uitgevoerd door andere laboratoria, kunnen worden vrijgegeven door Metal Spark onder de officiële rapportage van het andere laboratorium. Voor de klant mag er geen onzekerheid bestaan welk laboratorium de samples heeft uitgevoerd en welke analyse-

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1

Met uitzondering van gevallen waarin dergelijke beperkingen niet toegestaan of ongeldig zijn onder het toepasselijk recht: (a) zal METAL SPARK (en haar arbeiders, bedienden, medewerkers, vertegenwoordigers, managers, aangestelden, directeurs, agenten en consultants en alle METAL SPARK partners en aan haar gelieerde bedrijven,
"de schadeloos stellende partijen METAL SPARK") alleen aansprakelijk voor de bewezen directe en rechtstreekse schade veroorzaakt door de opzettelijke fout van de schadeloos stellende partij METAL SPARK met betrekking tot de uitvoering van een order, en dan enkel indien METAL SPARK hiervan een schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen binnen zes (6) maanden na de datum van de vaststelling van de klant van de betrokken vordering (behalve indien een langere periode wordt voorgeschreven door de toepasselijke wetten en deze niet contractueel kan beperkt worden), en (b) in

alle gevallen (die zich voordoen op basis van een contract, benadeling, nalatigheid, risico aansprakelijkheid, schadeloosstelling of andere), de aansprakelijkheid van METAL SPARK voor elke vordering of reeks van onderling samenhangende vorderingen, en daarmee de exclusieve verhaalsmogelijkheid van de klant, met betrekking tot onder deze Voorwaarden vallende diensten van METAL SPARK beperkt zijn tot het laagste van de volgende bedragen: (i) het bedrag van de directe en rechtstreekse schade die is veroorzaakt door de opzettelijke fout van de schadeloos stellende partij METAL SPARK in het kader van de uitvoering van het order, of (ii) vijf maal het bedrag dat METAL SPARK voor het order aan de klant heeft gefactureerd en waarvoor METAL SPARK ook betaling heeft ontvangen in het kader van een order, met een maximum van tienduizend euro (EUR 10.000).

9.2

De schadeloos stellende partijen METAL SPARK zijn niet aansprakelijk voor alle indirecte, directe en gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: bedrijfsschade, verlies van omzet, goodwill, zakenkansen e.d.) opgelopen door de klant of derden.

9.3

De aanvaarding van een order door METAL SPARK is onderworpen aan de voorwaarde dat de klant de schadeloos stellende partijen METAL SPARK schadeloos stelt voor alle schade, letsels, vorderingen en kosten die METAL SPARK lijdt resulterend uit, veroorzaakt door of op enige wijze gerelateerd aan zijn rol onder of diensten of producten of software verschaft ingevolge deze Voorwaarden, met uitzondering van deze gevallen waarin de schadeloos stellende partijen METAL SPARK verplicht zijn deze te dragen overeenkomstig deze Voorwaarden, en door de plaatsing van een
order aanvaardt de klant deze schadeloosstelling te verschaffen.

10. Herhaalde analyse

Bezwaren tegen testresultaten kunnen door de klant ten laatste dertig (30) dagen na ontvangst van die resultaten worden ingediend. Indien de argumentatie van deze klachten van de klant in verband met een analyse, degelijk gestaafd en rationeel is, zal er een nieuwe test plaatsvinden ten laste van Metal Spark. Voorts is een herhaalde analyse nog enkel mogelijk indien METAL SPARK op het moment waarop het bezwaar van de klant ontvangen wordt, voldoende origineel monstermateriaal in voorraad heeft. Is dat niet het geval, dan is de klant gehouden tot betaling van alle kosten tot wedersamenstelling ervan, waaronder de kosten voor monsterneming, transport, analyse en verwijdering van monsters in verband met de herhaalde analyse.

11. Overmacht

METAL SPARK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen, fouten, schade of andere problemen veroorzaakt door gebeurtenissen of omstandigheden die niet voorzien zijn, waarover METAL SPARK redelijkerwijs geen controle heeft of die resulteren uit naleving van verzoeken van overheden, wetten en regelgevingen.

12. Geheimhouding & verwerking van klantgegevens

12.1

METAL SPARK is gerechtigd van de klant ontvangen persoonsgegevens en commerciële gegevens op te slaan in zijn CRM systeem. Indien een klant vraagt tot verwijdering van persoonlijke gegevens, zullen deze gegevens over het geheele CRM systeem van Metal Spark, worden verwijderd. Metal Spark zal zakelijk redelijke maatregelen nemen om alle klant-en persoonlijke gegevens geheim te houden, overeenkomstig de toepasselijke wetten. Voor meer uitgebreide informatie over het privacy-beleid van Metal Spark, zie website www.metalspark.be.

12.2

METAL SPARK zal zakelijk redelijke maatregelen nemen om alle analyseresultaten en rapporten geheim te houden, onverminderd de rechten van METAL SPARK zoals bepaald in artikel 7.2 en het recht deze te gebruiken ter ondersteuning van aanspraken op betaling voor geleverde diensten.

12.3

Analyseresultaten worden voorbereid en geleverd voor het exclusieve gebruik van de klant en mogen niet meegedeeld worden aan derden voor eender welk doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van METAL SPARK. Voorts is de klant gebonden aan geheimhouding met betrekking tot alle diensten geleverd door METAL SPARK en de resultaten, de samenstelling van de producten en software geleverd door METAL SPARK. Analyseresultaten mogen niet openbaar gemaakt worden of geëxploiteerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van METAL SPARK. Zelfs indien een dergelijke schriftelijke toestemming wordt verkregen van METAL SPARK, (a) blijft de klant verantwoordelijk voor alle gevolgen van de mededeling van deze resultaten aan derden en elk
vertrouwen dat dergelijke derde in deze resultaten stelt, en (b) gaat de klant er hierbij mee akkoord de schadeloos gestelde partijen METAL SPARK te vrijwaren van alle aansprakelijkheid die de schadeloos gestelde partijen zou kunnen treffen als gevolg van een dergelijke mededeling of een dergelijk vertrouwen van een derde.

13. Vrijwaringsclausule en overige bepalingen

13.1

Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht wijst Metal Spark alle bepalingen, voorwaarden en garanties (Daaronder begrepen alle impliciete garanties inzake verhandelbare kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de methode, de kwaliteit en het tijdstip van de onderzoeksdiensten en de door Metal Spark geleverde resultaten, apparatuur, producten of software van de hand. De in deze voorwaarden vervatte garanties, verplichtingen en verbintenissen zijn exclusief.

13.2

Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door METAL SPARK schriftelijk worden gewijzigd en de meest recente versie van deze Voorwaarden zoals die op het moment van aanvaarding van een order door METAL SPARK van kracht is, is van toepassing op dat order.

13.3

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank vernietigd of beperkt wordt of ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven alle overige bepalingen zoveel als mogelijk is van kracht.

13.4

Het feit dat METAL SPARK of de klant een recht uit hoofde van deze Voorwaarden niet uitoefent, kan niet worden uitgelegd als een verzaking aan of een verval van dat recht.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

14.1

De interpretatie, geldigheid en uitvoering van deze Voorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de wetten en rechtbanken van koophandel van de stad en land, waar de maatschappelijke zetel van het METAL SPARK-bedrijf dat het order heeft aanvaard, gevestigd is (met inbegrip van zaken met verschillende advocaten voor de verdediging of geïntimeerde derden).

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?